1 » Regulamin i formularze2

Kontakt

Promocje

Gwiazda Szeryfa

Gwiazda Szeryfa7,00 zł5,90 zł

2704 Ata Orange

2704 Ata Orange589,00 zł490,00 zł

4003 Choco

4003 Choco669,00 zł630,00 zł

3244 - Western  Cognac / Brown

3244 - Western Cognac / Brown729,00 zł590,00 zł

2026 Black

2026 Black820,00 zł550,00 zł

Łańcuch / Brelok metalowy

Łańcuch / Brelok metalowy25,00 zł15,00 zł

kapelusz skóra brąz przecierany

Kapelusz skóra 145,00 zł130,00 zł

Statystyka

  • Aktualnie klientów na stronie: 9
  • Sklep odwiedziło: 2230714 klientów
  • Sklep działa od: 27-05-2008

Regulamin i formularze

 


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.KOWBOJKI.NET
 

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania

ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin

zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach

konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także

przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób,

który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu

teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

4. Podstawowe definicje:

1) Regulamin: Regulamin Sklepu Internetowego;

2) Sprzedawca: Monika Młynarczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą RANCHO -

Monika Młynarczyk, ul. Bolesława Krzywoustego 9/26, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 5471810882,

REGON 072722705, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3) Klient: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we

własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze

Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak

oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

4) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej

(zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5) Usługa Elektroniczna – usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez

Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

6) Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis: Usługa elektroniczna, Sklep Internetowy, prowadzony

przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.kowbojki.net, w ramach którego Klient

zawiera umowę sprzedaży na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za

pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w

szczególności dostawa Towaru) następuje poza Internetem;

7) Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez

Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są

dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

8) Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy;

9) Umowa – umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez

Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

10) Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie

Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

11) Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji

technicznej;

12) Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez

Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim

korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych

wiadomości (newsletter-ów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub

promocjach w Sklepie.
 

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres Bielsko-Biała 43-300 ul. Krzywoustego 9/26,

adres poczty elektronicznej biuro@butykowbojskie.pl, numer telefonu +48 606 586 962.

2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

1) Sklep Internetowy,

2) Newsletter,

3) Opiniowanie (komentowanie),

4) Konto.

3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub

innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania

(w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta

poczty elektronicznej.

5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu

spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym

zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług

świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania

lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni

stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym

programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez

internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Elektronicznych poprzez

opuszczenie Sklepu lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o

świadczenie Usług Elektronicznych rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania

dodatkowych oświadczeń stron.

8. Nie ma możliwości korzystania ze Sklepu anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
 

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z

4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

1) Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób,

których dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w

sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są

przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres

nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym

ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową

utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub

organizacyjnych,

2) Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę

przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów

przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

3) Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i

innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

prawa.

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej

przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na

zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania,

usuwania;

4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony

swoich praw.

4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie

upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i

wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli

upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii

Europejskiej lub prawo polskie.
 

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

§ 1 Konto.

1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań:

Klient powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając oświadczenia

w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji

handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji

Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na

podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu

udostępniane.

2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub

sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego

żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@butykowbojskie.pl lub

pisemnie na adres Sprzedawcy: Bielsko-Biała 43-300 ul. Krzywoustego 9/26.

§ 2. Newsletter

1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania

adresu poczty elektronicznej oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu,

przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję

Newsletter-a.

4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez przesłanie odpowiedniego

żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@butykowbojskie.pl lub

pisemnie na adres Sprzedawcy: Bielsko-Biała 43-300 ul. Krzywoustego 9/26.

§ 3. Opinie

1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i

subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.

2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.
 

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i nie mają wad.

2. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

3. Gwarancja na Towary nie jest udzielana, usługi posprzedażowe nie są świadczone.

§ 2. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.

2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez

rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).

3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie

ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu,

przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia

składane w dni powszednie po godzinie 17.00 , soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane

następnego dnia roboczego.

6. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola)

oznaczonego „zamawiam i płacę”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres

e-mail potwierdzenie Zamówienia.

7. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 5 dni roboczych.

§ 3. Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny

zawierają podatek VAT). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2

poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu

stron.

2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne

inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do

sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie

składania Zamówienia.

3. Klient może wybrać formę płatności:

1) przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient

powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia

następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

2) zapłata za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.pl - zapłata przed wysyłką Towaru

(przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem

systemu Przelewy24.pl. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w

systemie płatności Przelewy24.pl;

3) zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza należność

bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w siedzibie firmy. Realizacja zamówienia

następuje po przyjęciu Zamówienia.

4) zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy

odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy

powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

5. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile

wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient

nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.)

- Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym

upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia

nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także

przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

§ 4. Dostawa

1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą

inaczej.

2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora

pocztowego według wyboru Klienta. Paczka wysyłana za pośrednictwem operatora pocztowego

powinna zostać dostarczana w ciągu 3 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru, natomiast za

pośrednictwem firmy kurierskiej - w ciągu 2 dni roboczych od dnia wysyłki Towaru.

3. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą

drogą elektroniczną (biuro@butykowbojskie.pl) lub telefonicznie (+48 606586962), w

magazynie Sprzedawcy mieszczącym się: Bielsko-Biała 43-300 ul. Powstańców Śląskich 6.

4. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz

instrukcje konserwacji i inne dokumenty, o ile są wymagane przez przepisy powszechnie

obowiązującego prawa.

5. Sprzedawca wskazuje, że:

1) z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary

związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy

sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia

Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie

Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie

miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta,

2) przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z

tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w

terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie

między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu

przedłużeniu.

2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji

Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub

udzielenia innych gwarancji finansowych.

4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2

pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym

(Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).
 

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub

prawną (rękojmia) na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j.

ze zm.) oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze

zm.), w tym na następujących zasadach:

1) wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny

z umową, jeżeli:

a) Towar nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w

umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta;

c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedawcę przy

zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) Towar został Konsumentowi wydany w stanie niezupełnym.

2) Towar ma wadę prawną, jeżeli Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony

prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem

wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa Sprzedawca jest

odpowiedzialny także za istnienie prawa;

3) Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili

przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej

samej chwili.

4) Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o

wadzie w chwili zawarcia umowy;

5) jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania Towaru,

domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na

Konsumenta;

6) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed

upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru konsumentowi, a jeśli Towarem nabywanym przez

Konsumenta jest używana rzecz ruchoma, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada

fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Towaru;

7) uprawnienia Konsumenta z tytułu rękojmi to:

a) żądanie obniżenia ceny Towaru albo odstąpienie od umowy, chyba że Sprzedawca

niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą

na wolną od wad albo wadę usunie;

b) Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać

wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady,

chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez

Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze

sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów

uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a

także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób

zaspokojenia;

8) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy

dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie, a gdy takiego miejsca nie

określono w umowie - do miejsca, w którym rzecz została jemu wydana.
 

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres: Bielsko-Biała

43-300 ul. Krzywoustego 9/26. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie,

ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub

uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru

przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od

przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta.

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także

dokumentację fotograficzną.

4. Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację Klienta w terminie 30 dni, a reklamację

Konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta

w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

1) możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute

resolution), dostępnej pod adresem

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

2) możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi

organami.
 

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w

przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.).

2. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania

Towaru.

3. Informacje o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta zawarte są w pouczeniu o prawie

odstąpienia, dostępnym na stronie Sklepu.

4. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych

umów, tj.:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta,

który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia

przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi

Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia

od Umowy;

3) w której Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji

Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której Towarem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności

do użycia;

5) w której Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu

opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której Towarem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której Towarem są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu

Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość

zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej

naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których

wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do

wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi

w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której Towarem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu

rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres

świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do

odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia

od umowy.

5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego

płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu

takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził

się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób

dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu

Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w

tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru. Sprzedawca może powstrzymać się

ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy

dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się

je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem

korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i

funkcjonowania Towaru.

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.
 

ROZDZIAŁ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony

internetowej www.kowbojki.net stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez

prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody

źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do

Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie,

reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze

strony www.kowbojki.net bez zgody właściciela jest zabronione.
 

ROZDZIAŁ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub

Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy

według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i

Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania

pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania
cywilnego).


Formularze do pobrania :
- Regulamin sklepu
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy - wzór
Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy
Formularz reklamacyjny - wzór


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl